Meerjarenplanning vorig bestuur gebaseerd op luchtbel

17 April 2013

Het nieuwe gemeentebestuur van Duffel, bestaande uit N-VA, Groen en sp.a wil al haar inwoners inlichten over de financiële uitdagingen die ons de komende jaren wachten. "Dat is spijtig genoeg geen goed nieuws," steekt burgemeester Marc Van der Linden meteen van wal.  Gemeente Duffel is financieel niet gezond

Onze gemeente is sinds 2011 niet langer een financieel gezonde gemeente. Dat blijkt duidelijk uit de jaarrekening van 2011, die afsloot met een negatief saldo van 0.6 miljoen €. Het jaar 2012 werd afgesloten met een structureel tekort van 1,2 miljoen € . En voor het boekjaar 2013 stevenen we af op een tekort van 1.5 miljoen €.

Marc Van der Linden: "Al in 2011 signaleerde de gouverneur ondubbelzinnig dat de gemeente in feite boven haar stand leeft. Dat wil zeggen dat we meer uitgeven dan dat er in kas zit. Deze boodschap werd herhaald in 2012, maar het toenmalige gemeentebestuur ontkende de problemen in alle toonaarden. Zelfs in december 2012 verkondigde het vorige CD&V-bestuur dat ze de gemeente Duffel in goede, financieel gezonde handen had achtergelaten."

 

Vandaag weet het nieuwe gemeentebestuur dat dit een flagrante leugen is.

Marc Van der Linden: "Het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat de financiële situatie van de gemeente er nóg slechter uitziet dan aanvankelijk gedacht. Waar de meerjarenplanning, zoals voorgelegd en goedgekeurd door het vorige CD&V-college, in 2016 uitkomt op een licht overschot van 764.000 €, komen we na herberekening uit op een extra put van bijna 2,3 miljoen€, ofwel net geen 92 miljoen oude Belgische franken. Een financiële opdoffer van formaat. En een duidelijke indicatie dat Duffel niet langer de 'welgestelde' of 'rijke' gemeente is waar ze nog vaak voor wordt aanzien.  Financiële meerjarenplanning gebaseerd op leugens

 

Schepen Staf Aerts vervolgt: "Willen we alle grote geplande investeringen (onder meer brandweerkazerne, sporthal, renovatie zwembad, nieuwbouw 't Kofschip, kasteel Ter Elst) realiseren, dan moet de gemeente Duffel heel wat geld gaan lenen. Vanaf het jaar 2013 komt onze aan te gane leningslast neer op 21,1 miljoen €. Door in de meerjarenplanning de cijfers op drie manieren veel rooskleuriger voor te stellen, creëerde het vorige CD&V-bestuur niets minder dan een luchtbel."Vertekende cijfers zijn terug te vinden op volgende wijze:

1.De leningslasten werden berekend op basis van 15.6 miljoen € in plaats van 21,1 miljoen €. Dat is een verschil van maar liefst 5,5 miljoen €.2.    Er werd een leningstermijn van 30 jaar opgenomen in de financiële meerjarenplanning, wat voor overheden bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk geworden is sinds de financiële crisis. De huidige leidraad voor overheden betreft vandaag een leningstermijn van maximaal 15 jaar! Het spreekt voor zich dat afbetalingen op een termijn van 15 jaar veel zwaarder uitvallen dan afbetalingen op een termijn die dubbel zo lang is. 3.    Er werd een rentevoet van 0,5% ingeschreven voor de afbetaling van nieuwe leningen. Wie vandaag gaat lenen bij de bank betaalt echter een rentevoet van 3,5%. Opnieuw zullen we dus meer afbetalen dan werd voorzien in de financiële meerjarenplanning.

Of hoe CD&V als 'goede huisvader' alle Duffelaars een rad voor de ogen draaide ?  

Schepen An Verlinden: "Het nieuwe bestuur maakte intussen samen met de administratie een financiële herberekening voor 2013 op basis van realistische cijfers (dwz: lenen op 20 jaar aan een rentevoet van 3,5%). Deze herberekening komt uit op een extra meerkost van 2.3 miljoen €. De cijfers duiken dus nóg dieper in het rood."    

Schuldig verzuim

Waarom werden deze flagrante fouten niet opgemerkt? Hoe komt het dat het budget 2013 en de financiële meerjarenplanning gebaseerd is op leugens?

Het college van burgemeester en schepenen vindt het onbegrijpelijk dat een rentevoet van 0,5% werd ingeschreven. In 2012 kon nog wel via de intercommunale Finea aan 0,5% geleend worden, maar Finea zag zich verplicht dit aanbod in de loop van 2012 stop te zetten. Alle andere gemeenten waren hiervan op de hoogte, maar Duffel blijkbaar niet. Heel opmerkelijk, aangezien ex-schepen Luc Wuyts (CD&V) voorzitter was van deze intercommunale! Begin september 2012 werd deze beslissing onder zijn voorzitterschap genomen en op 22 september 2012 heeft hij dit zelf toegelicht aan de raad van bestuur van Finea. Het is onbegrijpelijk dat het voormalige CD&V gemeentebestuur dit nieuwe gegeven niet heeft opgenomen in het budget en de meerjarenplanning.

Burgemeester Marc Van der Linden: "De verantwoordelijkheid van dit financieel debacle ligt dus in de eerste plaats bij Guido De Vos (CD&V), die als toenmalig burgemeester de eindverantwoordelijkheid over onze gemeentefinanciën had en bij Luc Wuyts (CD&V), die als voorzitter van Finea overduidelijk wist dat de Duffelse budgetcijfers niet strookten met de realiteit."  

Schepen Staf Aerts vult aan: "Wat nog opmerkelijker is: in de Finea-formule is lenen op 30 jaar nooit mogelijk geweest. Luc Wuyts (CD&V) wist dit met zekerheid, maar we kunnen ons niet voorstellen dat ook de overige leden van het toenmalige CD&V-college hier niets van wisten. Voor het nieuwe gemeentebestuur is het dan ook duidelijk: hier past geen ander woord dan schuldig verzuim. De Duffelaar werd bedrogen door fictieve, veel te rooskleurige cijfers."

Nood aan een reddingsplan

Schepen An Verlinden: "Het nieuwe gemeentebestuur is met verstomming geslagen bij zo'n manifest misbruik van overheidsmiddelen. Wie een gemeente behoorlijk en verantwoord wil besturen, rommelt niet met de cijfers. Omdat er de afgelopen maanden meerdere lijken uit de kast vielen, bestuderen we nu vooral hoe groot de put is en hoe we de op stapel staande projecten kunnen redden zonder onze gemeente in een financiële afgrond te duwen. Dat er de komende jaren een reddingsplan dient uitgedokterd te worden, staat buiten kijf."