Groen maakt mee werk van open ruimte

12 December 2017

Op de gemeenteraad van gisteren werd het RUP Open ruimte Duffel-West toegelicht. Dat ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor een . Het brengt structuur in deze zone. Onze partij is groot pleitbezorger van dit RUP en dat mag niet verbazen. Zo zijn, naast de glastuinbouwgebieden, de open ruimten, natuurgebieden en natuurverwevingsgebieden vastgelegd. Zij zorgen mee voor de biodiversiteit, voor de waterhuishouding en bij hevige regenval voor waterberging.evenwicht tussen gebied voor glastuinbouw en open ruimten

Drie belangrijke voordelen aan dit RUP zijn:

1. Het bewaren van de open ruimte: belangrijk dat niet alles volgebouwd wordt en dat de landschappelijk waardevol (agrarisch) gebieden gevrijwaard worden;

2. Waterbeheersing: Duffel ligt in de Netevallei en uit ervaring weten wij allemaal dat al het hemelwater, bij hevige of langdurige regenbuien, niet de normale bedding van de beken volgt. Bovendien zal door het gescheiden afval-en regenwater, wat een goede zaak is,  nog meer hemelwater terechtkomen in de open ruimte. De waterlopen in het gebied krijgen de ruimte om zich op natuurlijke manier te ontwikkelen. De provincie, dienst integraal waterbeleid heeft een perceel aangekocht, om het overstromingsgevaar van De Beunt te beheersen. Dit gebied sluit aan de Babbelbeekse Beemden, achter het Senthout, en is iets meer dan 2ha.

3. Natuur- en natuurverwevingsgebieden.

Belangrijk zijn de natuurgebieden die aangeduid zijn. Deze vinden wij terug achter het Senthout, de Babbelbeekse Beemden en langs de Oude Spoorweg. Langs de Babbelsebeek en langs het natuurgebied Oude Spoorweg wordt ook natuurverwevingsgebied aangeduid.

In natuurverwevingsgebieden kan de natuur duurzaam in stand gehouden worden zonder dat dit zware gevolgen heeft voor andere functies zoals landbouw, bosbouw of recreatie. Deze functies verdringen op hun beurt de bestaande natuurwaarden niet. In natuurverwevingsgebieden is de natuur dus evenwaardig aan de andere functies. Voorbeelden hiervan zijn recreatiebossen, overstromingsgebieden, weidevogelgraslanden en kleinschalige landbouwlandschappen met verspreide, meestal kleinere natuurgebieden.

Verder is er nog een bos, een gedeelte van het Bois de Tongerlo uit de Ferrariskaarten, dat aangeduid wordt als natuurgebied. Dit bos is een biologisch zeer waardevol zuur eikenbos van ongeveer 1,7 ha groot. Het ligt tussen de Oude Spoorweg, de Bosstraat en de Waarloosstenweg.

Open ruimte, natuurverwevingsgebied, natuurverbindingsgebied, natuurgebieden zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Biodiversiteit doet nog te vaak denken aan natuurgebieden, aan groene jongens, aan trage wegen,  iets dat modern oogt als wij erover spreken? 

Toch kan dit natuurgebied (10,35 ha van de 439,24 ha totale RUP-oppervlakte) niet alle biodiversiteit aanbieden die het ecosysteem nodig heeft. Een goede verstandhouding tussen landbouw en natuur zal meer dan nodig zijn. En ik ben er zeker van dat iedereen zijn steentje zal bijdragen. Wij leven tenslotte allemaal op een en dezelfde wereld.

Nora Bertels
Schepen voor leefmilieu en waterbeheer