Budget Cinema Plaza en nieuwe gymhal goedgekeurd

11 December 2017

Vandaag bespreekt de gemeenteraad het herwerkte (SMJP) voor de periode 2014-2020. Een Strategisch Meerjarenplan legt de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Dit is geen statisch plan, maar kan worden aangepast waar nodig. Meer nog: het decreet voorziet zelfs minimaal één aanpassing van het Strategisch Meerjarenplan per jaar. Nu het einde van de eerste beleids- en beheerscyclus nadert, verlengen we het SMJP tot en met 2020. Strategisch Meerjarenplan

Structureel evenwicht, ondanks mindere inkomsten
Het gemeentebestuur neemt haar verantwoordelijkheid door een SMJP met niet enkel in boekjaar 2020, maar ook reeds in boekjaar 2019 een structureel evenwicht voor te leggen. Hoewel enerzijds een evidentie, bleek dit anderzijds geen sinecure. De Vlaamse overheid besliste immers om de vrijstelling die zij geeft aan bedrijven die investeren in materiaal en outillage niet langer voor de gemeentes financieel te compenseren. Voor Duffel betekent dit vanaf 2017 een jaarlijkse minderontvangst van de onroerende voorheffing van 422.000 euro tot 494.000 euro per jaar. Ondertussen stijgt de negatieve impact van de taxshift van de federale overheid op de gemeentelijke inkomsten van de personenbelasting verder. Om tot een goed resultaat te komen, werd het exploitatiebudget grondig geanalyseerd en het investeringsbudget tegen het licht gehouden. 

In het laatste jaar van een legislatuur hoort een gemeentebestuur geen nieuwe investeringen met een ingrijpende impact op de gemeentelijke financiën voor te stellen. De focus ligt dan ook enerzijds op het updaten en verder concretiseren van het bestaande SMJP en anderzijds op enkele nieuwe beperkte investeringen, die het gevolg zijn van eerder genomen beslissingen. Hier volgen in een notendop enkele belangrijke wijzigingen aan het investeringsbudget:

Vorig jaar was het plaatsen van dakisolatie in enkele gebouwen voorzien, met het technisch centrum als belangrijkste investering. Door schaarste aan isolatiematerialen op de bouwmarkt steeg de prijs van de isolatiematerialen echter aanzienlijk. Daarom werden deze werken uitgesteld en werd het budget verschoven. Een andere grote investering die verschoven werd, zijn de rioleringswerken in de Mechelsebaan. Als gemeente zijn we hier afhankelijk van de opvolging door de Vlaamse overheid. Deze Vlaamse overheid start nu op korte termijn haar studieopdracht op, waardoor de hoop dat dit project wel degelijk in 2019 kan opstarten, gerechtvaardigd wordt. Een belangrijk voorbeeld van een verdere concretisering van het SMJP zijn de asfalteringswerken. Dit wordt bestemd als een investering in een vernieuwing van de asfaltlaag van de Hoogstraat in het centrum van Duffel-Oost.

Speelbos
Er zijn ook enkele nieuwe investeringen, die een gevolg zijn van eerder genomen beslissingen. Zo hebben we samen met de Duffelaars een nieuw speelbos in Duffel-Oost aangeplant. Terwijl de bomen in dit nieuwe speelbos nu de tijd nemen om te groeien, voorzien we de nodige budgetten om het speelbos met enkele nieuwe trage wegen duurzaam te ontsluiten.

Investeren in sport
Ook in de sport dringen zich als gevolg van eerdere beslissingen investeringen op. De aankoop van de woning te Wouwendonkstraat 79 maakt een definitieve locatiekeuze voor de gymhal mogelijk. De gymhal op het gemeentelijk sportcentrum bouwen, betekent ook dat er best enkele voetbalvelden verlegd worden. Hier worden dan ook de nodige budgetten voor voorzien. Na de aankoop van de voetbalvelden voor KVV Duffel in 2016 dringen zich nu enkele nieuwe investeringen op. Ten slotte wordt er ook budget voorzien voor waterputten, die op beide locaties voor het sproeien van de voetbalterreinen kunnen worden ingezet.

Kiliaanstraat
Tot slot voorzien we ter uitvoering van het RUP Ter Elst-Kerkenblok ook budget voor de aankoop van enkele delen percelen in de Kiliaanstraat om op die manier het achterliggend plein te vergroten.
Aangezien de Kiliaanstraat om een herinrichting vraagt, voorzien we budget om de heraanleg van de Kiliaanstraat te onderzoeken en voor te bereiden. Dit herwerkte meerjarenplan biedt ons nu tot 2020 een geactualiseerd toekomstperspectief: datgene
waar we, samen met de gemeentelijke administratie en alle Duffelaars, voor gaan.

Samen Duffel blijven vormgeven als een bruisende gemeente op mensenmaat, waar we allemaal vol enthousiasme over kunnen vertellen als onze warme thuis. Daar werken we aan. Gehecht aan Duffel, elke dag opnieuw.

SMJP Autonoom Gemeentebedrijf
Verder is ook het Strategisch Meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf Duffel klaar. Dit SMJP vertaalt de strategische beleidskeuzes in concrete projecten en actieplannen voor de periode 2014-2020.
Het AGB Duffel heeft ondertussen al enkele interessante jaren achter de rug. Het opstartjaar 2014 was zoals elk opstartjaar een jaar van zoeken en vinden. Wennen aan de nieuwe regelgeving en instrumenten van een autonoom gemeentebedrijf, een uitbater voor het Sportcafé Rooienberg zoeken en vinden, de eerste seizoenstart, ? In 2016 werd het AGB Duffel uitgebreid naar de beleidsthema's Cultuur en Jeugd.

Cinema Plaza
Hierdoor kon het AGB Duffel in 2017 met de bouw en renovatie van Cinema Plaza en het nieuw jeugdhuis starten. Vooraleer Cinema Plaza kan geopend worden, zal er in 2018 nog heel wat werk moeten worden verricht. Terwijl de bouw gestaag vordert, is het ook tijd om het eerste culturele seizoen in Cinema Plaza voor te bereiden. Daardoor zien we in dit SMJP voor het eerst ook de exploitatiekosten van Cinema Plaza verschijnen. Binnen dit financieel kader kan nu een cultureel programma op maat van Duffel en Cinema Plaza verder worden uitgewerkt.

Nieuwe gymhal
Op sportgebied springt uiteraard voornamelijk de bouw van een nieuwe gymhal in het oog. Nu de gemeenteraad de beslissing genomen heeft om de woning in Wouwendonkstraat 79 aan te kopen, kan er in 2018 verder gewerkt worden met een duidelijk doel: een nieuwe gymhal bouwen op het Sportcentrum in Duffel-West.

Opnieuw een jaar vol uitdagingen dus!