Onze visie op de Duffelse financiën

02 September 2012

Uitgangspunten Een slim en doordacht fiscaal beleid is een hefboom naar een duurzame samenleving. Slimme fiscaliteit moedigt naast duurzame productie en consumptie, ook een efficiënt gebruik van energie, ruimte en grondstoffen aan. Een duurzaam begrotingsbeleid maakt voldoende middelen vrij voor duurzame investeringen. De 'aanvullende belasting op de personenbelasting' (APB) en de 'opcentiemen op de onroerende voorheffing'(OOV) zijn de belangrijkste fiscale inkomsten van de gemeenten. Groen en Sp.a zullen daarom bij alle discussies over fiscaliteit een verschuiving van de inkomsten uit arbeid naar inkomsten uit vermogen nastreven. Forfaitaire belastingen zijn onrechtvaardig, ze belasten iedereen even zwaar ongeacht het inkomen of verbruik.Voorstellen

  1. De gemeente kiest voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
  2. Gerichte fiscale stimuli kunnen de uitbouw van lokale economische activiteit een belangrijke duw in de rug geven.
  3. De gemeente maakt de evolutie van haar financiële toestand en de beleidskeuzes in de begroting online raadpleegbaar via bevattelijke grafische voorstellingen.
  4. Groen zal ondoelmatige en inefficiënte belastingen afschaffen. Belastingen die duurder zijn om ze te innen, dan dat ze geld opbrengen worden bij aanvang van de volgende legislatuur afgeschaft.